DEJA VU

Reconstructie van Huize Moerenburg, Tilburg ism MTD Landschapsarchitecten, Ed Kooiman en Joost van Hezewijk

Door de geschiedenis een klein zetje te geven valt het beeld dat wij van Huize Moerenburg hebben (met als enige bron een schilderij uit 1700) vrijwel naadloos samen met het helofytenfilter in het huidige landschapsplan van MTD. Door de monumentale as in het gebied te projecteren groeit de van oorsprong zuiver functionele layout van het helofytenfilter uit tot een visuele echo van de monumentale baroktuin op het schilderij. Mijn stelling is daarom dat dit anonieme schilderij van Huize Moerenburg dé legitimatie vormt voor dit ontwerp van MTD. Zonder het schilderij op ons netvlies mist park Moerenburg haar ‘pointe’. Het schilderij hoort er dus bij, letterlijk! Niet de reconstructie van Huize Moerenburg, maar het schilderij zélf, met haar houterige, en vertekende perspectief, moet beeldbepalend zijn.
Het huis en de tuin stammen uit de stijlperiodes van de Renaissance (huis) en de Barok (tuin). Deze stijlperiodes omvatten in Noord-Europa ongeveer de periode 1600 tot 1750, de periode van de Verlichting in Noord-Europa. In de wetenschap en de kunsten worden talloze ontdekkingen en uitvindingen gedaan, zoals het centraal perspectief. In parken worden lanen in een vertekend perspectief aangelegd waardoor ze langer of korter en gebouwen imposanter lijken.
Mijn inbreng vanuit de beeldende kunst is om dit vertekende perspectief ook in de CorTen stalen reconstructie van Huize Moerenburg door te voeren, als ‘trompe-l’oeil’,  als ‘bedrogen oog’.
Als u nu het opgekantelde vlak met het vervreemdende perspectief  bestijgt neemt u als vanzelf een hoger standpunt in en ontvouwt zich een prachtig overzicht over het helofytenflter als een déjà vu van het schilderij uit 1700. Niet alleen de ruimte wordt hier gekanteld, ook de tijd krijgt een zetje. De zonnewijzer is niet haaks op het zuiden gericht, maar beschrijft wel de juiste zonnetijd.

Planperiode 2010
klik HIER voor meer achtergrond informatie

YGGDRASIL

MENTALE LANDSCHAPPEN  Yggdrasil, Asgard und Vanaheim
inzending voor ideeënprijsvraag Danevirke+Haithabu in opdracht van Schleswig Holstein (D). In samenwerking met B+B

De Danevirke is een verdedigingswal uit de vroege middeleeuwen nabij de huidige grens tussen Duitsland en Denemarken. De nederzetting Haithabu had als havenstad handelsbetrekkingen, dus culturele verbindingen tot in diep het midden-oosten. Echter, in het landschap van vandaag liggen de relicten Danevirke en Haithabu dusdanig verborgen dat je ze moeilijk kunt onderscheiden. Een vergelijkbaar verborgen aanwezigheid hebben ze in onze geschiedenis, want wat weet de gemiddelde Europeaan van de cultuur van de Scandinaviers en Vikingen uit de vroege Middeleeuwen? Danevirke en Haithabu liggen sinds midden 19e eeuw op Duits grondgebied, maar maken veel minder deel uit van de Duitse geschiedenis dan dat ze onderdeel zijn de Deens/ Scandinavische tradities. Hun zwakke imago en subtiele aanwezigheid geeft hen een moeizame uitgangspositie om zich te presenteren tegen de druk van buitenaf. Wij beschouwen de subtiele aanwezigheid van de relicten in het fysieke landschap als een bijzondere kwaliteit, maar stellen daar tegenover een heel stevige verankering voor in het mentale landschap. Er is veel aandacht voor (leesbare) geschiedenis in/van het landschap en de historische roman mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Daarom willen wij, naast enkele nieuwe relicten en rituelen in het landschap, een romancier uitnodigen tot het schrijven van een historische roman die de cultuur van de Vikingen op een veelzijdige manier behandelt en inzicht verschaft in de wijdvertakte handelsbetrekkingen van Haithabu.

ontwerpperiode; september – oktober 2009
klik hier voor een boekje over YGGDRASIL

VRAGEN EN GRAVEN / HET VERHAAL VERBEELD

VRAGEN EN GRAVEN / HET VERHAAL VERBEELD in opdracht van provincie Zuid-Holland

Zes schetsontwerpen voor archeologische vindplaatsen;

  1. ‘Collage’ Develstein Een kasteelplaats te Zwijndrecht (Develsteincollege)
  2. Een verstoord patroon in de ‘Slagen van Graafland, een herstructureringsgebied in Groot-Ammers (Liesveld)
  3. Trijntje / de Wissel Een opgraving onder de Betuwelijn in Hardinxveld-Giessendam
  4. Het Caleidoscopisch Landschap van De Horn Een woningbouwlocatie in Rijnsburg (Katwijk)
  5. SENSUS Een Romeins castellum in Zwammerdam (instelling voor verstandelijk gehandicapten De Bruggen)
  6. De oneindige verbinding tussen culturen De limesweg bij de Wierickerschans te Bodegraven

Een interdisciplinair ontwerpproces tussen archeologie, beeldende kunst en landschapsarchitectuur.
Een periode van ‘vragen en graven’ heeft genoeg materiaal naar boven gehaald om als grondstof te dienen voor zes mooie verhalen.
De verhalen zijn vertaald in ruimtelijke plannen en worden toegelicht in het boek ‘Het Verhaal Verbeeld’, een uitgave van de provincie Zuid-Holland.

In samenwerking met Marcel Eekhout PARKLAAN landschapsarchitecten en Ivar Schute RAAP Archeologisch Adviesbureau
ontwerp; 2007

VAN BRON TOT DELTA

VAN BRON TOT DELTA
in samenwerking met B+B en LoosvanVliet
in opdracht van provincie Noord Holland

De BlaricummerMeent is een nieuwbouwwijk ten noorden van Blaricum, ten oosten van Huizen en grenzend aan het Gooimeer. Archeologisch onderzoeksbureau Raap heeft voor dit project diepgravend onderzoek verricht. Bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw B+B heeft zich laten inspireren door de archeologische en geologische verhalen onder het maaiveld en achter de tijdshorizon. In hun DELTAMODEL vormt een meanderende rivier de centrale watergang, refererend het estuarium van de voormalige Eemdelta. Het landschapskunstwerk BRON TOT DELTA vormt een palet aan landschapstypen langs deze stroom die op hun beurt verwijzen naar de rivier. Het ontwerp verbeeldt een sprengenlandschap, een beekdal, een wetland, een kanaal en tenslotte een getijdengebied. Zo brengt dit landschapskunstwerk de eb- en vloedwerking terug die sinds de transformatie van Zuiderzee in IJsselmeer uit dit gebied verdwenen is.

ontwerp: 2006
verwachte uitvoering; 2015
uitwerking D.O. fase (haalbaarheidsonderzoek) in samenwerking met DHV
presentatieboekje van BRON TOT DELTA

ENTREE

in samenwerking met architect Wiel Arets

Een zinken relief als bekleding van de tochtsluis van het hoofdkantoor van de Regiopolitie te Cuijk

opdrachtgever: Rijksgebouwendienst en Regiopolitie Z.O.-Brabant

ontwerp: 1995
oplevering: 1997